Садыр сага салам кат! Акын Мирлан Самыйкожо Жапаровго кайрылды

ЭЛге айткан сөз эмес, ЭЛ бар үчүн биз барбыз. Көздөрүнөн үмүттүн оту жанып колдоп аткан ЭЛди айткан жокмун. Өзүңөргө албагыла! ЭЛ ичинде жүрүшкөн, ЭЛ ичинен бөлүнүп жең ичинде жүрүшкөн. Котур ташын катышып… кошоматты сүйүшкөндөр сүрөттөлдү.

Садыр сага салам кат!
Айтайын сөздүн кыскасын,”Армияң” мени кыспасын.
Аңдабай сөздүн төркүнүн,”Айдакчың” дагы чыкпасын.
Ажылдай бербей жөн эле,Акыл, эстерин мыктасын.
Адилет жанды айнытпай,Адептүүрөк ыктасын!
Алар:Албарстыдай басышат,Арылдашып жазышат.
Азаматын алып барып,Аңга түртүп жатышат!
Чап кенедей жабышат,Чапандарын жабышат.
Чаба турган күлүктү,Чаңга түртүп жатышат.
“Чаап бараткан атыңдан”,Ашып кетип жатышат.
“Чалдар” чыгып телеге,Шашып кетип жатышат.
Кемтигиңди бүтөшүп,”Жарыш” кылып жатышат.
Келечекке өзүңдү,Карыз кылып жатышат.
Уюшушуп басышат…Уурдаганын катышат.
Укмуш болуп көрүнүп,Уу жуткуруп жатышат.
Көп кабаттуу пардадан,Көзүң бир күн ачышат.
Көөдөнүңдү көптүрүп,Көмөлөтүп жатышат.
Көчүк ээрден кыйшайса,Көз көрүнө сатышат.
Бетиңе айтпай көптөрү,Безген бойдон качышат.
Бүлүндүрүп баарысын,Бүдүрүңдү чачышат.
Билигиңди өчүрүп,Бийлигиңди басышат.
Былыктарын жашырып,Билиндирбей жатышат.
Кылыктарын көрсөтпөй,Илиндирбей катышат.
Ишиң жүрбөй калганда,Изиңди кууп казышат.
Ит жүрүштөр билинбей,Илгерилеп жатышат.
Алар:Келемиштей кемирет,Кебегиңе семирет.
Кызыгыңа элирип,Кызылыңа теминет.
Билектерин түрүнөт,Бийлигиңе жүгүнөт.
Баса калып бөлүп жеп,Байлыгыңа жүгүрөт.
Берилип кетсең аларга,Бери жакта элдер түңүлөт.
Түңүлтүп алсаң элиңди,Түбөлүгүң күбүлөт.
Түкүрсө кадыр, баркыңа,Түз турбай тизең бүгүлөт.
Көбөйүп жаткан көчөдө,Көрнөктөрдү көрдүңбү?..
Көптү билген көрөгөч,Көсөмгө көңүл бөлдүңбү?
Кооз сүйлөгөн жанагы жеКошоматка көндүңбү?
Кембагалдын үйүнөн,Кабар алып көрдүңбү?
Карыянын сөзүнө,Көңүлүңдү бөлдүңбү?
Калп каткырган жанагы жеКалпычыга көндүңбү?
Чек аранын чептери,Жыртылганын көрдүңбү?
Жыртыгынан жыргашып,Жылдырганын көрдүңбү?
Чек, чийини жериңдин,Кыркылганын көрдүңбү?
Кыркылган сайын кыргызың,Кыйкырганын көрдүңбү?
Чөмүч баштуу чөөлөрдүн жеЧөнтөгүнө көндүңбү?
Сотторуңдун сомодой,Сологонун көрдүңбү?
Сооп-убалдан коркпостон,Тоногонун көрдүңбү?
Темир тордо бир өмүр,Корогонун көрдүңбү?
Ызаланып акыйкат,Ыйлаганын уктуңбу?
Ычкырына муунтуп,Кыйнаганын уктуңбу?
Карапайым капчыкты,Жыйнаганын уктуңбу?
Акчалууну алпейим,Сыйлаганын уктуңбу?
Ылымсанап алардын жеЫсык чайын жуттуңбу?
Чилдей болуп туш-тушка,Тараган элди көрдүңбү?
Көрүнгөндүн көздөрүн,Караган элди көрдүңбү?
Сагынышып мекенин,Самаган элди көрдүңбү?
Битин сыгып кандарын,Жалаган элди көрдүңбү?
Кыңырылып ачкадан,Кыйналган элди көрдүңбү?
Алып кеткиле бизди деп,Жыйналган элди көрдүңбү?
Кудайга жетип үндөрү,Кул болгон элди көрдүңбү?
Бөйрөктөрүн сатышып,Пул болгон элди көрдүңбү?
Балдарын таштап иш издеп,Кеткен элди көрдүңбү?
Балдарын уруп батырбай, Тепкен элди көрдүңбү?
Насыялар түбүнө,Жеткен элди көрдүңбү?
Эселетип пайызын,Эзген элди көрдүңбү?
Тагдырларын талга асып,Кеткен элди көрдүңбү?
Бири өлүп бири калсын деп жеБийлигиңе көндүңбү?
Канча жыл артта башкадан,Кармалган элди көрдүңбү?
Карызына кытайдын,Каржалган элди көрдүңбү?
Кайра-кайра алданып,Калжайган элди көрдүңбү?
Казыр да сага ишенген,Калдайган элди көрдүңбү?
Үйрүлтүп келип чогулткан,Үгүттөрдү кантесиң?
Үлпүлдөп күйгөн көздөгү,Үмүттөрдү кантесиң?
Какшып калган тигинде,Казынаны кантесиң?
Карыз алып башкадан,Кайра эле мүмкүн “антесиң”.
Анте турган болсоңор,Ачык айтып ак сүйлө,
Айлакерге жем кылбай,Алдабай ЭЛди так сүйлө.
Жер сатам десең жерди айт,Бел сатам десең белди айт.
Керме тоону кастырып,Кен сатам десең кенди айт.
Жаман айтпай жакшы жок,Жакшыны баары күтүнөт.
Жаманы дагы болот деп,Жашырбай айтсаң түшүнөт.
“Жашыра берсең ооруну,Ашкере кылган өлүмдү” – айт.
Аңдай албай калбайлы,Анык кандай өңүңдү айт.
Азыр айтсаң тез болот,Эртең айтсаң кеч болот.
Жашырып-жапсаң чындыкты,Жалындап ичиң меш болот!
ЭмиКаматсаң камат айтты деп,Сабатсаң сабат жазды деп.
Жок андай эмес десең чын,Жообуң жаз катың жакты деп.
Эртең кеч боло электе,Эскертип айтып жатамын.
Эсине келип алсын деп,Экчелтип айтып жатамын.
Бийлигиң колдо турганда,Билсин деп айтып жатамын.
Акылына, эсине Илсин деп айтып жатамын.
Элди эсиңден чыгарсаң,Кимсиң?! – деп айтып жатамын.
Иши кылып айттым да,Ийгилигиң артсын деп.
Изги тилек ЭЛиңдин,Ишенимин тартсын деп.
Үмүттөрүн жандырып,Үзүр олжо тапсын деп.
Укумуш кооз жомоктон,Ушунчаңда кайтсын деп.
Кокуйларга жем кылбай,Кор кылбай ЭЛди баксын деп.
Көр кылып коёо электе,Көзүңдү чоң ачсын деп.
Бийлик колдун кириндей,Бир жуулат билинбей.
Көпкө турбас бийликти,Көргөн болбойт пириңдей!
Салам кат жаздым Садырга,Сатылып кетип жаңылба!
“Талпаңдан” бөлөк чөйрөнү,Тапканда болот табылга!
Көзүңө парда тагышып,Көтөрүп урат “шагылга!..
Келгенден мурун ойлончу,Кете турган жагын да.
Кубаныч берген кудурет,Кудайдан келген багың да.
Ооматтын келген белгиси,Отура турган тагың да.
Ойлонуш керек ким жүрөт,”Ойсоке” болуп жаныңда.
Ата-журт калса бөксөрүп,Атпай журт турса өкчөлүп.
Ак сакалына жаш аккан,Атам ушул деп эстеңиз!
Өлкөбүз калса өбөктөп,Өрт жааса көктөн көнөктөп.
Эрдинин тиштеп кесилген,Эт жүрөгү эзилген,Энем ушул деп эстеңиз!
Жерибиз кетсе сатылып,Кенибиз кетсе касылып.
Жүлүндөн өткөн жүрөккө,Жарам ушул деп эстеңиз!
Жаштарың кетсе атылып,Жарыгы өчсө басылып.
Бөрүлөрдүн айынан,Бөөдө жерден тайыган,
Балам ушул деп эстеңиз!Жексурлар ЭЛдин ырысын,
Жегенге чейин жетпеңиз.Келесоолор кемирген,Тереңге чейин жетпеңиз.
Көз көрбөй, кулак укпаган,Кереңге чейин жетпеңиз.
Кол кармашып жөнөбөй,Колтукташып жөлөбөй.
Коррупцияны тескеңиз.Чеп деген бул – ЭЛ, коргоочу,
Чекеден чыгат колдоочу,Чек араны чечсеңиз.
Чийки чечим чыгарган,”Чеберлерден” четтеңиз.
Ченеп коёт бир КУДАЙ,Чектен ашып кетсеңиз!
Эпчилдерге кул болбой,ЭЛ мүдөөсүн беттеңиз.
Агыман алдым жарылып,Айтканды айып этпеңиз

Read Previous

Камчыбек Ташиев ден-соолугун чыңдоо үчүн чет мамлекетке кетет

Read Next

Садыр Жапаровдун адвокаты президенттик аппараттын бөлүм башчылыгына дайындалды

Комментарий калтыруу

Your email address will not be published. Required fields are marked *